مجله ايده پرداز

جديدترين ها

هفت فوت كوزه گري براي تبديل مشتريان به گردشگر وفادار

هفت فوت كوزه گري براي تبديل مشتريان به گردشگر وفادار

مطالب زيادي را در مورد جذب گردشگر و مشتري براي آژانس هاي گردشگري مي توانيد بيابيد. اما اكثر آنها به مواردي اشاره مي كنند كه با تغييرات دنياي امروزي همسان نيستند. در مورد انتخاب اين مطالب به اقتضاي زمان و مكان جغرافيايي محل فعاليت خود دقت كنيد. هر مطلبي را به كار نگيريد. اين به هوش سازمان شما ارتباط مستقيم دارد كه چگونه از اين نكات، مطالب درخور و مناسب سازمان خودتان را استخراج كنيد و در عمل نيز آنها را با شيوه هاي اجرايي خود به كار ببريد.قصد ما بيان نكاتي است كه به نظر مي رسد براي همه مفيد باشد.

فناوري و ديجيتال

فناوري و ديجيتال

استراتژي اقيانوس آبي(the blue ocean strategy ) و استراتژي هاي آينده

كاشفان اقيانوس آبي در دنياي كسب و كار به دنبال رقابت نيستند. آنها خود را در قالب نيازهاي بكر و روز افزون بشري محك ميزنند و عملكرد خود را در مقياس هايي كه خود به وجود مي آورند اندازه مي گيرند. در واقع تنها رقيب آنها نيازهاي مطرح نشده مشتريانشان و انتظارات به وجود آمده بعد از ارضاي آن نياز هاست . و از سوي ديگر كاشفان اين اقيانوس آبي در حال شكل دهي به پارادايمي جديد هستند كه تمام جنبه هاي كسب و كار را دگرگون خواهد ساخت.

گردشگري

گردشگري

هفت فوت كوزه گري براي تبديل مشتريان به گردشگر وفادار

مطالب زيادي را در مورد جذب گردشگر و مشتري براي آژانس هاي گردشگري مي توانيد بيابيد. اما اكثر آنها به مواردي اشاره مي كنند كه با تغييرات دنياي امروزي همسان نيستند. در مورد انتخاب اين مطالب به اقتضاي زمان و مكان جغرافيايي محل فعاليت خود دقت كنيد. هر مطلبي را به كار نگيريد. اين به هوش سازمان شما ارتباط مستقيم دارد كه چگونه از اين نكات، مطالب درخور و مناسب سازمان خودتان را استخراج كنيد و در عمل نيز آنها را با شيوه هاي اجرايي خود به كار ببريد.قصد ما بيان نكاتي است كه به نظر مي رسد براي همه مفيد باشد.

بازاريابي ديجيتال

بازاريابي ديجيتال

فايل نقشه سايت ( Sitemap ) چيست و تا چه اندازه در بهيـنه سازي سئو نقش دارد؟

در بحثبهينه سازي سئو، استفاده ازكلمات كليديو ايجاد محتواي مناسب يكي از مهم ترين قدم ها براي راه يافتن به صفحات اول موتورهاي جستجو است. اگر در طراحي يك سايت فايل نقشه آن از قلم افتاده باشد، اين امكان وجود دارد كه همه صفحات سايت توسط بات موتورهاي جستجو خوانده نشود و حتي با داشتن يك محتواي قوي در صفحات مختلف ممكن استافزايش رنكمطلوب و صعود به صفحات اول موتورهاي جستجو اتفاق نيفتد.

آموزش

اخبار ايده پرداز

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.